Konfidencialitātes politika

UAB „ACME Film” Privātuma politika

Redakcija spēkā no 2018. gada 25. maija

Vispārīgie noteikumi

 

Šis dokuments (turpmāk tekstā – Privātuma politika) nosaka pamatprincipus, ko, vācot, apstrādājot un glabājot Klienta personas datus, ievēro UAB „ACME Film” (reģistrēta Lietuvas Republikas Uzņēmumu reģistrā, reģistrācijas numurs: 110500599, juridiskā adrese: Raudondvario 131B, LT-47191, Kauņa (Kaunas), Lietuva, e-pasta adrese: film@acmefilm.lt, tālr. +370 37 333433) (turpmāk tekstā – Uzņēmums).

Privātuma politika paredzēta, lai nodrošinātu Klienta personas datu aizsardzību un nepieļautu to neatļautu izmantošanu.

Personas datu mēs apstrādājam atbilstīgi Regulas, Lietuvas Republikas Fizisko personu datu apstrādes likuma, Elektronisko sakaru likuma un citu tieši piemērojamo tiesību aktu, kas reglamentē personas datu aizsardzību, prasībām, turklāt ievērojam kompetento iestāžu norādījumus un rekomendācijas.

Privātuma politikā lietotie termini

 

Personas dati ir jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecas uz identificētu fizisku personu (datu subjekts) vai tādu personu, kuru var tieši vai netieši identificēt, izmantojot attiecīgos datus.

Klients ir persona, kura pasūta, pērk vai izmanto Uzņēmuma pakalpojumus, ir paudusi nodomu izmantot Uzņēmuma pakalpojumus, vai arī persona, kura vēlas pirkt vai pērk Uzņēmuma preces un/vai ir kādā citā veidā saistīta ar Uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem vai piedāvātajām precēm.

Apstrāde ir jebkura ar personas datiem veikta darbība (piemēram, personas datu vākšana, reģistrācija, glabāšana, pārveidošana, darot tos pieejamus, pieprasījumu iesniegšana, nosūtīšana u. tml.).

Pieteikšanās dati ir IP adrese un informācija par interneta pakalpojumu sniedzēju, kas nodrošina pieslēgumu internetam, interneta pārlūka veidu un versiju, laika zonas iestatījumiem, pārlūka spraudņa tipu un versiju, operētājsistēmu un platformu, pieteikšanās vietu, rakstzīmju kodēšanu, tīmekļa adresi (URL) un apskatītajiem produktiem.

Regula ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Personas datu apstrādes principi

 

Uzņēmums, apstrādājot personas datus, ievēro šādus pamatprincipus:

personas dati tiek vākti konkrētos un leģitīmos nolūkos; personas dati tiek apstrādāti rūpīgi un godprātīgi; personas dati tiek apstrādāti likumīgi, proti, ievērojot šādus nosacījumus: ir nodrošināta datu subjekta piekrišana, piemēram, reklāmas materiālu (komerciālas informācijas) saņemšanai; ar datu subjektu ir noslēgta vienošanās vai pastāv līgumiskas attiecības; Uzņēmumam ir pienākums apstrādāt personas datus saskaņā ar tiesību aktiem; personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Uzņēmuma vai trešās personas, kam personas dati var tikt izpausti, leģitīmās intereses ar noteikumu, ka datu subjekta intereses nav svarīgākas; personas dati tiek pastāvīgi atjaunināti; personas dati tiek glabāti ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā; personas datus apstrādā tikai darbinieki, kuriem ir piešķirtas šādas tiesības; visa informācija, kas saistīta ar personas datiem, kuru apstrāde tiek veikta, ir konfidenciāla. Personas datu veidi

 

Atkarībā no Uzņēmuma piedāvāto pakalpojumu/preču veida Uzņēmums var vākt šādus turpmāk minētos Klienta personas datus.

Galvenā informācija par Klientu: vārds, uzvārds, personas kods, adrese, personu apliecinošā dokumenta kopija (ja iesniegta) vai dati, tālruņa numurs, e-pasta adrese. Informācija par Klienta veiktajiem pirkumiem un/vai Klientam sniegtajiem pakalpojumiem: informācija par izvēlētajiem/saņemtajiem pakalpojumiem un šo pakalpojumu izmantošanas ilgumu; saistībā ar preču/pakalpojumu kvalitātes novērtēšanu iegūtā informācija; dati par atpakaļ atdotajām precēm, sniegtajiem garantijas pakalpojumiem u. c. informācija; kā arī Klienta maksātnespējas riska vērtēšanas laikā iegūtie dati. Informācija par maksājumiem, kas veikti par precēm/pakalpojumiem: Klientam izrakstīto rēķinu dati, Klienta vai citu personu veikto maksājumu dati, ar parādu pārvaldību saistītā informācija (tostarp par datu nosūtīšanu trešajām pusēm). Informācija par Klienta piekrišanu tiešajai tirgvedībai: informācija par Klienta piekrišanu vai iebildumu saņemt reklāmas materiālus (jaunumus, lojalitātes programmu piedāvājumus, informāciju par tirdzniecības veicināšanas pasākumiem u. c.), piedalīties aptaujās, datu izmantošanai, datu nodošanai trešajām pusēm, kā arī piekrišana maksātnespējas risku novērtēšanai. Saziņā ar klientiem un klientu apkalpošanas laikā iegūtā informācija: Uzņēmuma mājaslapu un pašapkalpošanās vietņu pārlūkošanas dati (tiek vākti, izmantojot sīkdatnes un tamlīdzīgas tehnoloģijas); Klienta un Uzņēmuma pārstāvju tālruņa sarunu ieraksti, Klienta sarakste ar Uzņēmumu (izmantojot pašapkalpošanās iespējas, e-pastu, iesniegumus u. c.), Klienta pieprasījumi un Uzņēmuma sniegtās atbildes uz tam adresētajiem jautājumiem. Citi dati: informācija par balvu ieguvējiem, aptauju dalībniekiem, jaunumu vēstuļu abonentiem.

 

Datu apstrādes nolūki

 

Uzņēmums izmanto savāktos datus, lai sniegtu jums pakalpojumus un/vai nodrošinātu preces un nepieciešamo atbalstu, nosūtītu paziņojumus, piedāvājumus un informāciju par tirdzniecības veicināšanas pasākumiem, aizsargātu savas un trešo pušu tiesības un intereses, kā arī panāktu atbilstību piemērojamiem tiesību aktiem.

Informācijas apstrādes nolūki:

līguma noslēgšana un līgumsaistību izpilde (par pakalpojumiem/precēm), kvalitātes nodrošināšana, klientu apkalpošana un informācijas sniegšana; tiešā tirgvedība un vispārīgas informācijas sniegšana par jauniem produktiem un pakalpojumiem (ja nav celti iebildumi pret šādas informācijas saņemšanu); grāmatvedības kārtošana; juridiskie pienākumi, piemēram, parādu pārvaldība un piedziņa; Uzņēmuma mājaslapas pārvaldīšana un uzlabošana, lai nodrošinātu tās drošumu un satura piegādi jūsu ierīcei visefektīvākajā veidā; tiesību aktos paredzēto juridisko pienākumu izpilde; citi nolūki, kas Uzņēmumam dod tiesības apstrādāt jūsu personas datus, ja saņemta jūsu piekrišana, personas datu apstrāde ir nepieciešama, pamatojoties uz Uzņēmuma leģitīmajām interesēm vai Uzņēmumam ir pienākums apstrādāt datus saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem. Uzņēmumam ir tiesības apstrādāt personas datus arī citiem nolūkiem, ja saņemta datu subjekta piekrišana vai Uzņēmums apstrādā datus, pamatojoties uz Uzņēmuma leģitīmajām interesēm. Datu vākšanas metodes

Uzņēmums veic ar jums saistītas informācijas vākšanu ar šādām metodēm:

kad jūs pats nosūtāt informāciju Uzņēmumam (piemēram, iesniedzat Uzņēmumam iesniegumus, slēdzat līgumus un/vai parakstāt citus dokumentus, tostarp ar mūsu partneru starpniecību, izmantojot mūsu mājaslapā pieejamos elektroniskās saziņas rīkus, nosūtāt pieprasījumu pa e-pastu, pa tālruni, izmantojot videozvanu vai kādas citas komunikācijas formas); kad mēs no trešajām pusēm, kas ir mūsu sadarbības partneri (piem., darījumu partneri, valsts iestādes u. c.), saņemam informāciju par jums.

 

Datu apstrādes ilgums

Uzņēmums apstrādā personas datus ne ilgāk kā nepieciešams šajā Privātuma politikā noteikto personas datu apstrādes nolūkiem, ņemot vērā sniegto pakalpojumu un/vai preču veidu un ar Klientiem noslēgto līgumu noteikumus, izņemot gadījumos, kad personas datu un saistīto dokumentu ilgāks glabāšanas termiņš ir noteikts vai atļauts piemērojamos normatīvajos aktos (piem., obligātais attiecīgo dokumentu glabāšanas termiņš, glabāšanas ierobežojumi u. c.).  

Datu nosūtīšana

Lai sasniegtu Privātuma politikā noteiktos mērķus, Uzņēmums var nosūtīt jūsu datus:

datu apstrādātājiem, kas Uzņēmuma vārdā un interesēs veic jūsu datu apstrādi saskaņā ar Uzņēmuma norādījumiem (piem., IT pakalpojumu sniedzējiem, auditoriem, konsultantiem u. c.) un kas apstrādā jūsu datus tikai saskaņā ar nepārprotami izteiktiem norādījumiem un apņemas nodrošināt šo datu aizsardzību un konfidencialitāti, veicot atbilstīgus organizatoriskus un tehniskus pasākumus, kā arī drošības pasākumus, kas precīzāk aprakstīti starp Uzņēmēju un tā apakšuzņēmējiem noslēgtajos datu apstrādes līgumos; juridiskām personām, kas nodarbojas ar parādu un debitoru datubāzu administrēšanu un kam dati tiek sniegti tikai saskaņā ar normatīvajos aktos paredzētajiem noteikumiem un noteiktajā apjomā; juridiskām personām, kas ir tiesīgas saņemt informāciju, pamatojoties uz juridiskām prasībām (piem., lai izpildītu tiesas, valsts un pašvaldību iestāžu lēmumus u. c.) un kam dati tiek sniegti tikai tādā apjomā, lai tās varētu pienācīgi īstenot piemērojamos tiesību aktus; ACME grupas sabiedrībām, ja tas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu pakalpojumus pienācīgā kvalitātē; citām trešajām pusēm, pamatojoties uz citiem leģitīmiem iemesliem vai jūsu piekrišanu, kas saņemta par katru atsevišķo gadījumu.

Uzņēmums var nosūtīt jūsu personas datus datu pārziņiem, kas reģistrēti ārpus Lietuvas Republikas, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas. Šādiem datu apstrādātājiem datus nosūta tikai tādā gadījumā, ja to atļauj tiesību akti un ir veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu jūsu personas datu aizsardzību.

Kādas ir jūsu tiesības?

Klientam ir šādas tiesības:

sazināties ar mums un noskaidrot jautājumus saistībā ar personas datu apstrādi, ko veic Uzņēmums; saņemt Uzņēmuma apstiprinājumu, ka tiek veikta viņa personas datu apstrāde, un, ja šāda apstrāde tiek veikta, Klientam ir tiesības piekļūt apstrādātajiem personas datiem un ar tiem saistītajai informācijai; saņemt personas datus, kurus viņš ir sniedzis un kuru apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Klienta piekrišanu vai līguma saistību izpildi, rakstiski vai elektroniskā veidā (ko izmanto abas puses), un, ja iespējams, pieprasīt nosūtīt šos datus citam pakalpojumu sniedzējam; pieprasīt izlabot personas datus, ja tie ir neprecīzi, vai papildināt nepilnīgus datus; pieprasīt dzēst personas datus, ko Uzņēmums no viņa saņēmis kā no sava Klienta un kuru apstrādi Uzņēmums veic, pamatojoties uz tā doto piekrišanu, ja Klients atsauc attiecīgo piekrišanu; Šīs tiesības nav īstenojamas, ja personas datu, kuru dzēšana tiek pieprasīta, apstrādei ir arī juridisks pamats, piemēram, ja apstrāde ir jāveic, lai izpildītu līguma saistības, vai to nosaka piemērojamie tiesību akti. pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, piemēram, uz laiku, kamēr Uzņēmums analizē, vai Klientam ir tiesības pieprasīt dzēst savus personas datus un vai tas praktiski ir iespējams; iebilst pret savu personas datu apstrādi, pamatojoties uz Uzņēmuma vai trešo pušu leģitīmām interesēm, arī tad, ja Uzņēmums personas datus apstrādā tiešās tirgvedības nolūkos, kas ietver arī profilēšanu, tādā apjomā, kas atbilst šiem nolūkiem; nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tostarp profilēšana, ja šādam lēmumam ir juridiskas sekas attiecībā uz Klientu vai tas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Klientu. šīs tiesības nav īstenojamas, ja šāds lēmums ir vajadzīgs, lai noslēgtu līgumu ar Klientu vai izpildītu starp Uzņēmumu un Klientu noslēgtu līgumu, to atļauj piemērojamie tiesību akti vai Klients ir devis nepārprotamu piekrišanu; atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.

Lai īstenotu savas tiesības, Klients iesniedz konkrētu pieprasījumu, adresējot to saskaņā ar Privātuma politikā norādīto kontaktinformāciju. Ja Klients vēlas īstenot savas tiesības un saņemt informāciju, tad šāda informācija Klientam tiek sniegta bez maksas. Ja saņemts Klienta pieprasījums saistībā ar viņa tiesību īstenošanu, Uzņēmums sniedz Klientam informāciju par veiktajām darbībām vai iemesliem, kāpēc pieprasītās darbības nav veiktas, ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas.

Vajadzības gadījumā atkarībā no pieprasījumu sarežģītības un pieprasījumu skaita pieprasītās informācijas sniegšanas termiņu var pagarināt līdz 2 (diviem) mēnešiem.  Ja Klients savu pieprasījumu iesniedz, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus, arī pieprasītā informācija viņam tiek sniegta tādā pašā veidā.

Uzņēmums var atteikties izpildīt pieprasījumu vai pieprasīt saprātīgu maksu, ja ar Klienta tiesību īstenošanu saistītais pieprasījums ir acīmredzami nepamatots vai pārmērīgs, kā arī citos gadījumos, kas paredzēti regulatīvo iestāžu dokumentos.

Ja Klients uzskata, ka, apstrādājot viņa personas datus, tiek pārkāptas viņa tiesības un leģitīmās intereses, kas paredzētas piemērojamos tiesību aktos, Klientam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

Privātuma politikas atjaunināšana

Ja nepieciešams, Privātuma politiku atjaunina un politikas iepriekšējās redakcijas glabā arhīvā, nodrošinot tām piekļuvi. Ja Privātuma politikā tiek veikti grozījumi, informāciju publicē www.acmefilm.lv

Kontaktinformācija

Ja jums radušies jautājumi vai komentāri saistībā ar Uzņēmuma Privātuma politiku vai personas datu apstrādi vai arī ja vēlaties iesniegt mums pieprasījumu, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu film@acmefilm.lt vai, nosūtot pieprasījumu pa pastu uz šeit iepriekš norādīto Uzņēmuma adresi.

Cita informācija

Uzņēmuma mājaslapā un produktos var būt ietvertas saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm. Uz trešo pušu tīmekļa vietnēm attiecas attiecīgo pušu privātuma politikas. Apmeklējot šīs tīmekļa vietnes, jūs kļūstat par attiecīgo politiku subjektu.